வகை: டிஜிட்டல் கவர்

பெண்கள் வரலாற்று மாதத்திற்காக, ஹிப்-ஹாப் வகையின் மீது மிகப்பெரிய தாக்கத்தையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்திய பெண்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம். ஹிப் ஹாப்பின் மவுண்ட் ரஷ்மோர்’ஸ் பற்றிய உரையாடல்கள் தொடர்ந்து உணர்ச்சிமிக்க விவாதங்களைத் தூண்டுகின்றன. “டாப் ராப்பர்கள்” பட்டியல்கள் ஒத்த ஆற்றலைத் தூண்டுகின்றன, ஆனால் கலை பற்றி விவாதிக்கும் போது...